STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ

PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BRNO - JEHNICE

Čl. I.
Úvodní ustanovení

1. Sdružení rodičů při ZŠ Brno - Jehnice (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Toto sdružení je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Čl. II.
Název a sídlo sdružení

1. Název sdružení: Sdružení rodičů při ZŠ Brno - Jehnice
2. Sídlo: Blanenská 1, Brno - Jehnice

Čl. III.
Vznik sdružení

Sdružení vzniklo dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České republiky
dne 08. 01.1992.

Čl. IV.
Základní cíle sdružení

1. realizace sdružovacího práva občanů k organizování školních i mimoškolních činnosti žáků mateřské školy a základní školy Blanenská 1, Brno - Jehnice.
2. finanční podpora školní a mimoškolní činnosti žáků MŠ a ZŠ.

Čl. V.
Členství ve sdružení

1. Členství ve sdružení je dobrovolné.
2. Členem sdružení může být zákonný zástupce, nebo jím pověřená osoba, žáka MŠ a ZŠ Jehnice (dále jen "zákonný zástupce").
3. Členem sdružení se zákonní zástupci žáka stávají po uhrazení ročního členského příspěvku.
4. Členství ve sdružení se obnovuje každoročně zaplacením členského příspěvku.

Čl. VI.
Zánik členství ve sdružení

1. Členství ve sdružení zaniká ukončením příslušného školního roku, na který byl příspěvek zaplacen.

Čl. VII.
Práva a povinnosti členů sdružení

1. Členové sdružení mají stejná práva a stejné povinnosti, pokud stanovy dále neurčují jinak.
2. Členové sdružení se podílejí na činnosti sdružení.
3. Členové sdružení jsou oprávněni podávat návrhy a podílet se na veškerých rozhodnutích souvisejících s řešením záležitostí sdružení a zajišťovat a kontrolovat hospodaření sdružení
4. Každý člen sdružení má povinnost uhradit členský poplatek ve výši 200,00 Kč za školní rok a to vždy nejpozději do 31.10. příslušného školního roku, na nějž je poplatek hrazen.
5. Pokud MŠ nebo ZŠ Jehnice navštěvují ve stejném školním roce sourozenci příspěvek platí zákonný zástupce pouze za jednoho z nich.

Čl. VIII.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou Výbor sdružení rodičů (dále jen "Výbor sdružení") a předseda sdružení.

Čl. IX.
Výbor sdružení

1. Výbor sdružení je nejvyšším orgánem sdružení a je složen z členů s hlasovacím právem (tzv. zástupců třídy).
2. Zástupci třídy jsou voleni zákonnými zástupci, přičemž na každého žáka připadá právě jeden hlas.
3. Zástupce třídy musí být zvolen většinou přítomných zákonných zástupců.
4. Zástupce třídy má při hlasování ve Výboru sdružení právě jeden hlas.
5. Zástupci třídy jsou voleni pro každý školní rok znovu vždy na prvních třídních schůzkách. z každé třídy jsou voleni nejméně dva zástupce třídy.
6. Každý člen sdružení má právo účastnit se zasedání Výboru sdružení.
7. Výbor sdružení je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny členů s hlasovacím právem.
8. Výbor sdružení svolává předseda sdružení nejméně jednou za čtvrtletí. Neučiní-li tak, je oprávněn ji svolat každý člen výboru sdružení. Termín a místo konání zasedání Výboru sdružení je nutno oznámit elektronickou poštou a to nejméně 15 dnů předem.
9. První zasedání Výboru sdružení v každém školním roce se koná vždy po prvních třídních schůzkách v příslušném školním roce.

Čl. X.
Působnost Výboru sdružení

Do působnosti Výboru sdružení náleží zejména:
1. schvalování stanov sdružení, jejich změn či doplňků
2. jmenování a odvolání předsedy sdružení
3. schvalování plánu činnosti a finančního rozpočtu sdružení
4. schvalování a kontrola čerpání finančních prostředků sdružení
5. schvalování ročního vyúčtování a roční účetní závěrky sdružení
6. rozhodování o převodech vlastnictví sdružení a dalších úkonech, jestliže jde o hodnoty přesahující 10.000,00 Kč
7. rozhodnutí o rozpuštění sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením

Čl. XI.
Předseda sdružení

1. Předseda sdružení je volen na prvním zasedání Výboru sdružení v každém školním roce, pokud stanovy neurčí jinak. Předseda sdružení musí být zákonným zástupcem žáka navštěvujícího MŠ nebo ZŠ v příslušném školním roce nebo jím pověřenou osobou na základě písemného pověření. Předsedou sdružení nemůže být ředitel školy.
2. Jméno předsedy bude zveřejněno na internetových stránkách školy.
3. Předseda v průběhu školního roku jedná za Výbor sdružení a je kontaktní osobou pro ostatní členy sdružení a třetí osoby. Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení předseda připojí podpis.
4. Předseda je oprávněn a zároveň povinen zejména:
a) rozhodovat o všech otázkách běžné činnosti sdružení, kromě těch, které jsou těmito stanovami nebo jejím rozhodnutím vyhrazeny Výboru sdružení
b) vést aktuální seznam členů sdružení
c) zajišťovat a kontrolovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků
d) svolávat Výbor sdruženíí
e) podávat Výboru sdružení zprávy o všech záležitostech sdružení
f) na posledním jednání v příslušném školním roce předkládat zprávu o své činnosti a účetní uzávěrku.
5. Předseda sdružení odpovídá za řádné vedení účetnictví sdružení.

Čl. XII.
Zásahy hospodaření

1. Zdrojem příjmů sdružení jsou členské poplatky, dary a ostatní finanční příspěvky.
2. Sdružení hospodaří s vlastními finančními prostředky na základě ročního plánu a rozpočtu schváleného Výborem sdružení na daný školní rok.
3. Na posledním zasedání Výboru sdružení v příslušném školním roce bude hospodaření uzavřeno a nachystáno k předání novému předsedovi v následujícím školním roce.

Čl. XIII.
Zánik sdružení

Sdružení zaniká:
1. dobrovolným rozpuštěním na základě schválení nadpoloviční většinou členů výboru sdružení nebo sloučením s jiným sdružením
2. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění
3. v případě zániku sdružení bude zůstatek finančních prostředků věnován škole ve formě daru

Čl. XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 19.06.2013, kdy byly schváleny nadpoloviční většinou členů Výboru sdružení na schůzi Výboru sdružení.. Dnem účinnosti těchto stanov končí účinnost dosavadních stanov.
3. Bezprostředně po nabytí účinnosti těchto stanov Výbor sdružení zvolí předsedu sdružení pro příslušný školní rok.