STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZŠ BRNO - JEHNICE, Z.S.

Čl. I.

Název a sídlo spolku

1. Název spolku: Sdružení rodičů při ZŠ Brno - Jehnice, z.s.

2. Sídlo: Blanenská 54/1, Jehnice, 621 00 Brno
3. Tento spolek je právnickou osobou, vystupuje v právních jednáních svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Čl. II. 

Účel a činnost spolku

1. Hlavní činností spolku je:

           a) Realizace sdružovacího práva občanů k organizování školních i mimoškolních činností žáků mateřské školy a                     základní školy Blanenská 1, Brno - Jehnice (dále jen "MŠ a ZŠ").
           b) Podpora školní a mimoškolní činnosti žáků MŠ a ZŠ.
2. Hlavní činností spolku není podnikání nebo jiná výdělečná činnost.
3. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné                    výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z          činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku

Čl. III. 

Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné.

2. Členem spolku může být pouze zákonný zástupce žáka MŠ a ZŠ (dále jen "zákonný zástupce") nebo jiná osoba, s            jejímž členstvím vysloví souhlas Rada spolku (dále jen "jiná osoba").
3. Členem spolku se zákonní zástupci a jiné osoby stávají po uhrazení členského příspěvku na příslušný školní rok.
4. Členství ve spolku se prodlužuje každoročně uhrazením členského příspěvku.

Čl. IV. 

Zánik členství ve spolku

1. Členství ve spolku zaniká nesplněním povinnosti uhradit členský příspěvek způsobem předvídaným těmito stanovami.

Čl. V. 

Práva a povinnosti členů spolku

1. Členové spolku mají stejná práva a stejné povinnosti, pokud stanovy dále neurčují jinak.

2. Členové spolku se podílejí na jeho činnosti.
3. Členové spolku jsou oprávněni podávat návrhy a podílet se na veškerých rozhodnutích souvisejících s řešením                záležitostí spolku a zajišťovat a kontrolovat hospodaření spolku.
4. Každý člen spolku má povinnost uhradit členský příspěvek ve výši ustanovený Radou spolku za příslušný školní rok,        a  to vždy nejpozději do 15. září příslušného školního roku, na nějž je příspěvek hrazen.
5. Pokud MŠ a ZŠ navštěvují ve stejném školním roce sourozenci, příspěvek platí zákonný zástupce pouze za jednoho z      nich.

Čl. VI. 

Orgány spolku

Orgány spolku jsou Plénum spolku (dále jen "Plénum"), Rada spolku (dále jen "Rada") a Předseda spolku (dále jen "Předseda").

Čl. VII.

Plénum spolku

1. Plénum je orgánem spolku, který je složen ze všech členů spolku.

2. Do působnosti Pléna náleží volba členů Rady.
3. Členové Rady jsou voleni pro každý školní rok znovu, vždy na prvním zasedání Pléna.
4. Plénum je usnášeníschopné při účasti alespoň desíti členů spolku. Každý člen spolku má při hlasování v Plénu právě      jeden hlas.
5. Člen Rady musí být zvolen nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku.
6. Zasedání Pléna svolává Předseda nejméně jednou za rok, vždy nejpozději do konce září příslušného roku. Neučiní-li      tak, je oprávněn ji svolat každý člen spolku. Termín a místo konání zasedání Pléna je nutno oznámit na vývěsce                spolku umístěné ve vestibulu MŠ a ZŠ nejméně 15 dnů předem.
7. Rada stanoví výši členského příspěvku na další školní rok do 30.6. stávajícího školního roku. Pokud výší členského            příspěvku Rada spolku nestanoví, platí výše členského příspěvku naposledy stanovená. Na školní rok 2019/2020 je        stanovena výše členského příspěvku na 200,- Kč.

Čl. VIII. 

Rada spolku

1. Rada je nejvyšším orgánem spolku a je složena z deseti členů.

2. Každý člen spolku má právo účastnit se zasedání Rady.
3. Každý člen Rady má při hlasování v Radě právě jeden hlas.
4. Rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů Rady.
5. Zasedání Rady spolku svolává Předseda nejméně jednou za čtvrtletí. Neučiní-li tak, je oprávněn je svolat každý člen        Rady spolku. Termín a místo konání zasedání Rady je nutno oznámit členům Rady prostřednictvím elektronické                pošty a současně na vývěsce spolku umístěné ve vestibulu MŠ a ZŠ nejméně 15 dnů předem.
6. První zasedání Rady v každém školním roce se koná vždy po prvním zasedání Pléna v příslušném školním roce.

Čl. IX. 

Působnost Rady spolku

Do působnosti Rady náleží zejména:

a) schvalování stanov spolku, jejich změn či doplňků,
b) jmenování a odvolání Předsedy,
c) schvalování plánu činnosti a finančního rozpočtu spolku,
d) schvalování hospodaření spolku,
e) rozhodování o převodech vlastnictví spolku a dalších úkonech, jestliže jde o hodnoty přesahující 10.000,00 Kč,
f) schvalování členství jiných osob, které nejsou zákonnými zástupci,
g) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

Čl. X. 

Předseda spolku

1. Statutárním orgánem spolku je Předseda.
2. Předseda je volen na prvním zasedání Rady v každém školním roce, pokud stanovy neurčí jinak.
3. Předsedou nemůže být ředitel školy.
4. Jméno Předsedy bude zveřejněno.
5. Předseda jedná za Spolek a je kontaktní osobou pro ostatní členy spolku a třetí osoby. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí podpis Předseda.
6. Předseda je oprávněn a zároveň povinen zejména:
a) rozhodovat o všech otázkách běžné činnosti spolku, kromě těch, které jsou těmito stanovami nebo jejím                            rozhodnutím vyhrazeny Radě,
b) vést aktuální seznam členů spolku,
c) zajišťovat a kontrolovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků,
d) svolávat Radu a Plénum,
e) podávat Radě zprávy o všech záležitostech spolku,
f) na posledním jednání Rady v příslušném školním roce předkládat zprávu o své činnosti a účetní uzávěrku,
g) Předseda odpovídá za řádné vedení účetnictví spolku.

Čl. XI. 

Zásady hospodaření

1. Zdrojem příjmů spolku jsou členské příspěvky, dary a ostatní finanční příspěvky.
2. Spolek hospodaří s vlastními finančními prostředky na základě ročního plánu a rozpočtu schváleného Radou na daný      školní rok.
3. Na posledním zasedání Rady v příslušném školním roce bude hospodaření uzavřeno a nachystáno k předání                    novému Předsedovi v následujícím školním roce.

Čl. XII. 

Zánik spolku

1. K zániku spolku může dojít zejména po:

    a) rozhodnutí Rady o jeho zrušení nebo přeměně,
    b) pravomocném rozhodnutí soudu o jeho zrušení.
2. V případě zániku spolku rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem Rada spolku.

Čl. XIII. 

Závěrečná ustanovení

1. Činnost a organizace spolku, práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená, se řídí příslušnými právními                   předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 24. září 2019. Dnem účinnosti těchto stanov končí účinnost dosavadních stanov.

V Brně dne 23.9.2019


Znění stanov ověřila: Ing. Lenka Hrdinová (předseda)