ŠKOLSKÁ RADA

Předseda

  • Robert Charvát

Členové

  • Václav Šícha
  • Alena Zaplatílková
  • Kateřina Štefulíková
  • Petra Malachová
  • Zuzana Bořecká

Kontaktní e-mail

skolskarada@zsjehnice.eu


ZŘIZOVACÍ LISTINA ŠKOLSKÉ RADY A VOLEBNÍ ŘÁD

Zastupitelstvo Statutární město Brno městská část Brno - Jehnice vydává v souladu s ustanovením §§ 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon), tuto zřizovací listinu školské rady s volebním řádem.

Článek 1 - Zřizovatel

Název: Statutární město Brno, městská část Brno - Jehnice
Sídlo: Náměstí 3.května 5, 621 00 Brno
IČ: 44 99 27 85
Zastoupený: starostou MUDr. Otou Rinchenbachem

Článek 2 - Příspěvková organizace

Název: Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1
Sídlo: Blanenská 1, 621 00 Brno
IČ: 70 82 97 05
Zastoupená: statutární zástupce (ředitelem školy) Mgr.Petrem Kotyzou

Článek 3 - Školská rada

01 - Zastupitelstvo Městské části Brno - Jehnice jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Brno, Blanenská 1 rozhodlo v souladu se školským zákonem zřídit školskou radu.
02 - Školská rada má šest členů (minimální počet členů), kteří jsou jmenování a voleni:
- třetinu, tj. 2 členy, jmenuje zřizovatel
- třetinu, tj. 2 členy, volí zákonní zástupci žáků ze svých řad (případně zletilí žáci)
- třetinu, tj. 2 členy, volí pedagogičtí pracovníci z řad zaměstnanců školy
03 - Funkční období členů školské rady je tříleté
04 - Školská rada je zřízena 1.1.2006
05 - Školská rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu rady a na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád
06 - Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání svolává a řídí předseda
07 - K přijetí jednacího řádu a dalších návrhů je třeba nadpoloviční většiny všech členů školské rady
08 - Pravomoci školské rady jsou vymezeny § 168 odst. 1 a odst. 3 školského zákona
09 - Členství ve školské radě je čestné
10 - Členství zaniká: uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním nebo úmrtím člena, zrušením školské rady či odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. V případě zaměstnance školy členství zaniká, pokud přestal být jejím zaměstnancem, a v případě zákonného zástupce žáka zaniká, jestliže tento žák přestal být žákem školy

Článek 4 - Ředitel školy

01 - Nemůže být členem školské rady
02 - Svolává první zasedání školské rady
03 - Je povinen osobně nebo prostřednictvím pověřeného zástupce zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy
04 - Je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školské radě pouze za podmínek stanovených těmito právními předpisy

Článek 5 - Volební řád školské rady

01 - Jmenování členů školské rady:
- členy školské rady jmenuje zřizovatel školy ze zletilých občanů, zejména z řad členů zastupitelstva městské části
- zastupitelstvo městské části rozhoduje o jmenování členů školské rady hlasováním, pro schválení člena je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva městské části
- zastupitelstvo městské části také jmenované členy školské rady odvolává02 - Volby členů školské rady:
- volby řídí nejméně tříčlenný přípravný výbor, jehož členy jsou zaměstnanci školy nebo zákonní zástupci žáků školy
- kandidáty na členství ve školské radě navrhují oprávněné osoby přípravnému výboru
- volby členů školské rady probíhají na společné schůzi oprávněných osob tajným hlasováním; přípravný výbor může zorganizovat volby i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost
- hlasování je platné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech oprávněných osob s právem hlasovat
- ke zvolení kandidáta je nutné, aby získal nadpoloviční většinu hlasů zúčastněných oprávněných osob
- na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách, při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem
- zápis o volbách předá přípravný výbor zřizovateli školy
- doplňovací volby na uvolněná místa a odvolání člena školské rady se organizují obdobně jako volby řádné

Článek 6 - Závěrečná ustanovení

01 - zřizovací listina školské rady s volebním řádem nabývá platnosti dnem jejího schválení zastupitelstvem městské části a účinnosti ke dni .......
02 - Školská rada je zřízena na dobu neurčitou
03 - Tato zřizovací listina je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a jedno si ponechá zřizovatel