DRUŽINA

Provoz školní družiny

Ranní             6,30 - 7,45 

Odpolední    11,40-17,30 

Školní družina využívá krásné prostředí školy, kde se nachází. Náplní školní družiny jsou sportovní aktivity na hřišti, nebo v tělocvičně školy, tématické vyrábění a stolní hry. Činnosti ve školní družině se dělí na odpočinkové, zájmové a vzdělávací, vhodně se střídají a doplňují. Ve školní družině se zaměřujeme na rozvoj tělesné i duševní stránky dětí, posilujeme  klíčové kompetence, vedeme děti k týmové spolupráci, empatii, seberealizaci a rozvoji individuálních předpokladů. Dále děti mají možnost navštěvovat nejrůznější kroužky, které základní škola nabízí. 

Spolupráce školní družiny a vzdělávání na 1. stupni je úzce propojena i v aktivitách, které škola pravidelně připravuje, např. Halloween, vánoční dílny, sportovní odpoledne. 

Platba za školní družinu

  • 200 Kč/měsíc
  • možnost platby měsíčně, pololetně, celý rok
  • č. ú. 211 550 301/0600
  • variabilní symbol byl přidělen každému žákovi/žákyni při nástupu do první třídy a po celou dobu školní docházky zůstává stejný.

Kontakt 

Vedoucí vychovatelka

Gabriela Kučerová

Vychovatelka

Mgr. Iveta Mocharová

Mgr. Martin Novák

Bc. Leona Javůrková

ZŠ Jehnice
Blanenská 1
621 00 Brno

Telefonní číslo:
720 069 651

E-mail adresa:

druzina@zsjehnice.cz