O NÁS

Mateřská škola se nachází na okraji obce. Tato výhodná poloha umožňuje krásné procházky, např. po cca 10 minutách pomalé chůze jsou smíšené lesy. Školce se - oproti jiným - nabízí organizovat i delší procházky a výlety do přírody. 

K mateřské školce rovněž patří oplocené dětské hřiště.
Zastávka městské hromadné dopravy je umístěna přímo před budovou školy.

Mateřská škola se zároveň účastní mnoha projektů během školního roku, dále zde děti mají možnost navštěvovat nejrůznější kroužky, například i kroužek předškoláka, kde mají děti možnost poznat budoucí učitele, připravit se na školní režim a poznat tak prostředí školy, dříve, než až v první třídě. 

Mateřská škola je otevřena denně od 6.30 do 17.30 hodin.

Děti v MŠ jsou rozděleny do tří, věkově smíšených tříd:

  • Včelky
  • Berušky
  • Motýlci

Úplata za předškolní vzdělávání

Podle vyhl. č.14/2005 Sb.§6 se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na školní rok (od 1.9.2020 do 31.8.2021):

  • 500.- Kč/měsíčně
  • předškolní děti školné neplatí

Osvobození od úplaty
Úplatu neplatí děti, které dovrší v období od 1. září do 31. srpna příslušného roku 6 let věku (tzv. předškoláci). Děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky školné neplatí.

Organizace dne:

Orientační režim dne vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy, charakteristiky naší školy a věkových a vývojových zvláštností. V případě potřeby je obměnitelný, dává možnost přizpůsobení se omentálním situacím v jednotlivých třídách.

Provozní doba MŠ je od 6.30 hod. do 17.30 hod.
Příchod dětí do mateřské školy je individuální, od 6.30 zpravidla do 8.30.hod.
Od 6.30 do 10.00 hod. probíhají hry, spontánní činnosti dětí, didakticky cílené činnosti a společné dopolední aktivity dětí.

V době od 9.00 do 9.30 hodin se podává v jednotlivých třídách dopolední svačina.

Po hrách a aktivitách následuje příprava na pobyt venku a vlastní pobyt. Jeho délka je v kompetenci učitelky, která zohledňuje povětrnostní podmínky a vhodnost oblečení dětí. V případě příznivého počasí trvá zpravidla 2 hodiny, v rozmezí od 9.45 - 11.45 hod.

V době od 11.45 do 12.30 děti obědvají a rozchází se po obědě domů.

Po obědě děti odpočívají. Délka odpočinku zohledňuje individuální potřeby dětí, zpravidla trvá v rozmezí od 12.30hod. do 14.00hod.
Do ukončení provozu následují spontánní hry a zájmové aktivity dětí.
Od 14.30 do 15.00 hodin se podává odpolední svačina.

Veškeré činnosti mohou být během dne upravovány, probíhají skupinově nebo individuálně, spontánně nebo řízeně. Vše se přizpůsobuje potřebám a zájmům dětí, aby byly vedeny přirozeným dětským způsobem.
V případě nepřízně počasí a neodpovídajícím klimatickým či provozním podmínkám lze pobyt venku omezit či nerealizovat.
Z MŠ dítě vyzvedávají rodiče nebo zplnomocněné osoby, zplnomocnění se musí každoročně obnovovat.


Změny v předškolní docházce

Vážení rodiče,
upozorňujeme na změny zákona č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Novinky se týkají především povinné předškolní docházky v posledním roce předškolního vzdělávání, tedy od školního roku (1.9.- 31.8.), ve kterém dítě dosáhne šesti let věku.
Doporučujeme především webové stránky MŠMT (viz. odkaz): https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani


Některé informace naleznete na hlavní nástěnce v MŠ, od září 2017 také v novém školním řádu.