REŽIM STRAVOVÁNÍ


Zájemce o stravování se přihlásí v kanceláři Základní školy a Mateřské školy Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace, 621 00

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 sb. ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy.

Podle vyhlášky č. 107/2005 sb., jsou ve školním stravování zavedeny věkové skupiny.

I. strávníci 7 - 10 let cena oběda 35,- Kč
II. strávníci 11 - 14 let cena oběda 37,- Kč


Příklad:
Dítě ze 4. třídy, které ve školním roce (tedy od 4.9.2023 do 31.8.2024 dosáhne věku 11 let bude od 1. září zařazeno do II. skupiny s cenou oběda 37,- Kč)

Variabilní symbol zůstává stejný po celou dobu školní docházky dítěte. Děti, které se poprvé stravují v naší školní jídelně, obdrží nový VS. Ten si mohou rodiče vyzvednout poslední prázdninový týden a rovnou uhradit platbu na září v hotovosti v pokladně školy nebo 1. září v den nástupu dítěte do školy. Dětem MŠ zůstává variabilní symbol stejný po celou dobu docházky až do 5. ročníku ZŠ. Podmínkou docházky dětí do mateřské školy je odběr celodenní stravy.

Platby jsou prováděny zálohově a je nutné stravné uhradit do 25. dne předchozího měsíce. Dítě ZŠ, které bude mít platbu na účtě k 30.8.2023 je automaticky k 4.9.2023 přihlášeno na oběd. Děti v mateřské škole jsou k 4.9.2023 na stravu všechny přihlášeny s vyjímkou těch, co vzhledem k věku nastoupí později.

-Zvolí si způsob platby:

a) hotovostní platba

b) trvalý příkaz

-Strávníci platící trvalým příkazem jsou přihlášeni automaticky a platba stravného musí být připsána na účet vždy do 25. dne předchozího měsíce.

-Stravné je placeno zálohově na měsíc dopředu. Částka je vypočítána na základě počtu pracovních dní v měsíci.

-Přeplatky stravného se odečítají s vyúčtováním stravného ob jeden měsíc.

-U plateb trvalým příkazem se přeplatky vrací 1x ročně a to v červenci 2024.

-Přihlášky a odhlášky obědů se přijímají telefonicky den předem do 13.00 hod. v kanceláři ZŠ Blanenská 1, na tel. čísle 541 237 285

- Hromadné akce ( výlety, školy v přírodě, ředitelské volno ) odhlašuje kancelář ZŠ.

- Při onemocnění strávníka ( žáka ) může oběd vyzvednout v první den nemoci v době od 11.00 do 11.30 jeho zákonný zástupce.

- Obědy na další dny je strávník povinen odhlásit. §32 Zákona o školním stravování č.395/ 1991 Sb.- školská účelová zařízení zabezpečují hmotnou péči o žáky po dobu jejich pobytu ve škole.

- pokud strávník nekonzumuje oběd v jídelně, bude mu vydán do nádob tomu určených. ( jídlonosiče ).

- Oběd lze konzumovat pouze v prostorách školní jídelny. Jídlo, nádobí a příbory nesmí být vynášeny mimo prostor školní jídelny. ( odpovídá dozor )

- při výdeji stravy je cizím osobám vstup do prostoru školní jídelny zakázán.

- Strávník, který nemá předem zaplacené obědy se nemůže stravovat.

-Za nakládání se zbytkovou stravou odpovídá vedoucí školní jídelny. Odpovídá také za odvoz zbytkového odpadu, který je ošetřen smlouvou o odběru krmného odpadu.

Školní jídelna se řídí předpisy:

- vyhláška o školním stravování č.107/2005, (č.272/2021 Sb.)

- vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 a č. 410/2005

- normy pro stravování žáků ZŠ

- předpisy BOZP

Přihlášky a odhlášky

Dítě se přihlašuje k pravidelnému odběru obědů ve školní jídelně. Pokud se z odběru neodhlásí, je automaticky započítáno do stavu strávníků na daný den.

Odhlašování a přihlašování žáků se přijímá den předem do 13,00 hodin telefonicky na čísle 541 237 285 ( možnost použití záznamníku) nebo osobně zapsáním do sešitu odhlášek a přihlášek.Při odhlášení je nutné uvést jméno dítěte , třídu a termín pro odhlášení a přihlášení. 

Po dohodě s vedoucí ŠJ je možno objednat stravu pouze v určité dny v měsíci.

Nemoc dítěte

V případě onemocnění je rodič povinen odhlásit dítě ze stravování. První den v nemoci je považován za pobyt ve škole a v době od 11,00 - 11,30 hod. je možno stravu odebrat. V dalších dnech nepřítomnosti není možné stravu ve zvýhodněné ceně odebírat. V době nemoci nemá dítě na poskytování stravování nárok.(dle zák.561/2004 §119).

Neodhlášená strava propadá bez náhrady a navíc je nutno uhradit všechny režijní náklady (cena oběda + režijní náklady 33,- Kč).

Prodloužení nemoci je zároveň nutno nahlásit a prodloužit odhlášku.Vyučující není povinen zjišťovat,zda se nemocné dítě stravuje a odhlašovat je u vedoucí ŠJ.


Za stravování v době ředitelského volna je nutné účtovat žákům plnou cenu oběda. 

Pokud dítě ukončí stravování ve ŠJ je nutné vyplnit odhlášku ze stravování.


Strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku, který během školního roku dosáhnou: 

Mateřská škola

MŠ 3-6 let MŠ nad 6 let
ranní přesnídávka 11 kč 12 kč
oběd 27 kč 29 kč
odpolední svačina 10kč 11kč
záloha celoden/měsíc 1000kč 1100kč

Základní škola

  Cena záloha/měsíc
Žáci 7-10 let 35 Kč 800 Kč
Žáci 11-14 let 37 Kč 850 Kč
Cizí strávníci 80 Kč 1800 Kč
svačinka ZŠ 25 Kč 570 Kč

Ceny obědů v době nemoci

7 - 10 let 68,- Kč
11 - 14 let 70,- Kč