REŽIM STRAVOVÁNÍ


Zájemce o stravování se přihlásí v kanceláři Základní školy a Mateřské školy Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace, 621 00

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 sb. ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy.

Podle vyhlášky č. 107/2005 sb., jsou ve školním stravování zavedeny věkové skupiny.

I. strávníci 7 - 10 let cena oběda 28,- Kč
II. strávníci 11 - 14 let cena oběda 30,- Kč


Příklad:
Dítě ze 4. třídy, které ve školním roce (tedy od 2.9.2019 do 31.8.2020 dosáhne věku 11 let bude od 1. září zařazeno do II. skupiny s cenou oběda 30,- Kč)

Variabilní symbol zůstává stejný po celou dobu školní docházky dítěte. Děti, které se poprvé stravují v naší školní jídelně, obdrží nový VS. Ten si mohou rodiče vyzvednout poslední prázdninový týden a rovnou uhradit platbu na září v hotovosti v pokladně školy nebo 3. září v den nástupu dítěte do školy. Dětem MŠ zůstává variabilní symbol stejný po celou dobu docházky až do 5. ročníku ZŠ.

Platby jsou prováděny zálohově a je nutné stravné uhradit do 25. dne předchozího měsíce. Dítě ZŠ, které bude mít platbu na účtě k 30.8.2019 je automaticky k 2.9.2019 přihlášeno na oběd. Děti v mateřské škole jsou k 2.9.2019 na stravu všechny přihlášeny s vyjímkou těch, co vzhledem k věku nastoupí později.

-Zvolí si způsob platby:

a) hotovostní platba

b) trvalý příkaz

-Strávníci platící trvalým příkazem jsou přihlášeni automaticky a platba stravného musí být připsána na účet vždy do 25. dne předchozího měsíce.

-Stravné je placeno zálohově na měsíc dopředu. Částka je vypočítána na základě počtu pracovních dní v měsíci.

-Přeplatky stravného se odečítají s vyúčtováním stravného ob jeden měsíc.

-U plateb trvalým příkazem se přeplatky vrací 1x ročně a to v červenci 2019.

-Přihlášky a odhlášky obědů se přijímají telefonicky den předem do 13.00 hod. v kanceláři ZŠ Blanenská 1, na tel. čísle 541 237 285

- Hromadné akce ( výlety, školy v přírodě, ředitelské volno ) odhlašuje kancelář ZŠ.

- Při onemocnění strávníka ( žáka ) může oběd vyzvednout v první den nemoci v době od 11.30 do 12.00 jeho zákonný zástupce.

- Obědy na další dny je strávník povinen odhlásit. §32 Zákona o školním stravování č.395/ 1991 Sb.- školská účelová zařízení zabezpečují hmotnou péči o žáky po dobu jejich pobytu ve škole.

- pokud strávník nekonzumuje oběd v jídelně, bude mu vydán do nádob tomu určených. ( jídlonosiče ).

- Oběd lze konzumovat pouze v prostorách školní jídelny. Jídlo, nádobí a příbory nesmí být vynášeny mimo prostor školní jídelny. ( odpovídá dozor )

- při výdeji stravy je cizím osobám vstup do prostoru školní jídelny zakázán.

- Strávník, který nemá předem zaplacené obědy se nemůže stravovat.

-Za nakládání se zbytkovou stravou odpovídá vedoucí školní jídelny. Odpovídá také za odvoz zbytkového odpadu, který je ošetřen smlouvou o odběru krmného odpadu.

Školní jídelna se řídí předpisy:

- vyhláška o školním stravování č.107/2005

- vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 a č. 410/2005

- normy pro stravování žáků ZŠ

- předpisy BOZP

Přihlášky a odhlášky

Dítě se přihlašuje k pravidelnému odběru obědů ve školní jídelně.Pokud se z odběru neodhlásí, je automaticky započítáno do stavu strávníků na daný den.

Po dohodě s vedoucí ŠJ je možno objednat stravu pouze v určité dny v měsíci.

V případě onemocnění je rodič povinen odhlásit dítě ze stravování.První den v nemoci je považován za pobyt ve škole a v době od 11,30 - 12,30 hod. je možno stravu odebrat. V dalších dnech nepřítomnosti není možné stravu ve zvýhodněné ceně odebírat. V době nemoci nemá dítě na poskytování stravování nárok.(dle zák.561/2004 §119).

Neodhlášená strava propadá bez náhrady a navíc je nutno uhradit všechny režijní náklady (cena oběda + režijní náklady 33,- Kč).

Za stravování v době ředitelského volna je nutné účtovat žákům plnou cenu oběda.

Odhlašování a přihlašování žáků se přijímá den předem do 13,00 hodin telefonicky na čísle 541 237 285 ( možnost použití záznamníku) nebo osobně zapsáním do sešitu odhlášek a přihlášek.Při odhlášení je nutné uvést jméno dítěte , třídu a termín pro odhlášení a přihlášení.

Prodloužení nemoci je zároveň nutno nahlásit a prodloužit odhlášku.Vyučující není povinen zjišťovat,zda se nemocné dítě stravuje a odhlašovat je u vedoucí ŠJ.

Pokud dítě ukončí stravování ve ŠJ je nutné vyplnit odhlášku ze stravování.


Z důvodu dodržení finančního limitu potravin a naplnění spotřebního koše dle vyhlášky 107/2005 Sb. jsme nuceni od 1.9.2019.zdražit obědy u dětí o 2,-Kč. 

Strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku, který během školního roku dosáhnou: 

Mateřská škola

MŠ 3-6 let MŠ nad 6 let
ranní přesnídávka 9 kč 15 kč
oběd 22 kč 24kč
odpolední svačina 8kč 9kč
záloha poloden/měsíc 650kč 700kč
záloha celoden/měsíc 800kč 900kč

Základní škola

  Cena záloha/měsíc
Žáci 7-10 let 28 Kč 600 Kč
Žáci 11-14 let 30 Kč 650 Kč
Cizí strávníci 65 Kč 1300 Kč

Ceny obědů v době nemoci

7 - 10 let 59,- Kč
11 - 14 let 61,- Kč