Školní Jídelna

tel: +420 541 237 285

Režim stravování

Zájemce o stravování se přihlásí v kanceláři Základní školy a Mateřské školy Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace, 621 00

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 sb. ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy.

Podle vyhlášky č. 107/2005 sb., jsou ve školním stravování zavedeny věkové skupiny.

Strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku, který během školního roku dosáhnou:

I. strávníci 7 - 10 let cena oběda 26,- Kč
II. strávníci 11 - 14 let cena oběda 28,- Kč

Příklad:
Dítě ze 4. třídy, které ve školním roce (tedy od 3.9.2018 do 31.8.2019 dosáhne věku 11 let bude od 1. září zařazeno do II. skupiny s cenou oběda 28.- Kč)

Variabilní symbol zůstává stejný po celou dobu školní docházky dítěte. Děti, které se poprvé stravují v naší školní jídelně, obdrží nový VS. Ten si mohou rodiče vyzvednout poslední prázdninový týden a rovnou uhradit platbu na září v hotovosti v pokladně školy nebo 3. září v den nástupu dítěte do školy. Dětem MŠ zůstává variabilní symbol stejný po celou dobu docházky až do 5. ročníku ZŠ.

Platby jsou prováděny zálohově a je nutné stravné uhradit do 25. dne předchozího měsíce. Dítě ZŠ, které bude mít platbu na účtě k 30.8.2018 je automaticky k 3.9.2018 přihlášeno na oběd. Děti v mateřské škole jsou k 3.9.2018 na stravu všechny přihlášeny s vyjímkou těch, co vzhledem k věku nastoupí později.

-Zvolí si způsob platby:

a) hotovostní platba

b) trvalý příkaz

-Strávníci platící trvalým příkazem jsou přihlášeni automaticky a platba stravného musí být připsána na účet vždy do 25. dne předchozího měsíce.

-Stravné je placeno zálohově na měsíc dopředu. Částka je vypočítána na základě počtu pracovních dní v měsíci.

-Přeplatky stravného se odečítají s vyúčtováním stravného ob jeden měsíc.

-U plateb trvalým příkazem se přeplatky vrací 1x ročně a to v červenci 2019.

-Přihlášky a odhlášky obědů se přijímají telefonicky den předem do 13.00 hod. v kanceláři ZŠ Blanenská 1, na tel. čísle 541 237 285

- Hromadné akce ( výlety, školy v přírodě, ředitelské volno ) odhlašuje kancelář ZŠ.

- Při onemocnění strávníka ( žáka ) může oběd vyzvednout v první den nemoci v době od 11.30 do 12.00 jeho zákonný zástupce.

- Obědy na další dny je strávník povinen odhlásit. §32 Zákona o školním stravování č.395/ 1991 Sb.– školská účelová zařízení zabezpečují hmotnou péči o žáky po dobu jejich pobytu ve škole.

- pokud strávník nekonzumuje oběd v jídelně, bude mu vydán do nádob tomu určených. ( jídlonosiče ).

- Oběd lze konzumovat pouze v prostorách školní jídelny. Jídlo, nádobí a příbory nesmí být vynášeny mimo prostor školní jídelny. ( odpovídá dozor )

- při výdeji stravy je cizím osobám vstup do prostoru školní jídelny zakázán.

- Strávník, který nemá předem zaplacené obědy se nemůže stravovat.

Mateřská škola

  MŠ 3-6 let MŠ nad 6 let
ranní přesnídávka 9 Kč 10 Kč
oběd 20 Kč 22 Kč
odpolední svačina 8 Kč 9 Kč
záloha poloden/měsíc 650 Kč 700 Kč
záloha celoden/měsíc 800 Kč 900 Kč

Základní škola

  Cena záloha/měsíc
Žáci 7-10 let 26 Kč 550 Kč
Žáci 11-14 let 28 Kč 600 Kč
Cizí strávníci 63 Kč 1300 Kč

-Za nakládání se zbytkovou stravou odpovídá vedoucí školní jídelny. Odpovídá také za odvoz zbytkového odpadu, který je ošetřen smlouvou o odběru krmného odpadu.

Školní jídelna se řídí předpisy:

- vyhláška o školním stravování č.107/2005

- vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 a č. 410/2005

- normy pro stravování žáků ZŠ

- předpisy BOZP

Přihlášky a odhlášky

Dítě se přihlašuje k pravidelnému odběru obědů ve školní jídelně.Pokud se z odběru neodhlásí, je automaticky započítáno do stavu strávníků na daný den.

Po dohodě s vedoucí ŠJ je možno objednat stravu pouze v určité dny v měsíci.

V případě onemocnění je rodič povinen odhlásit dítě ze stravování.První den v nemoci je považován za pobyt ve škole a v době od 11,30 – 12,30 hod. je možno stravu odebrat. V dalších dnech nepřítomnosti není možné stravu ve zvýhodněné ceně odebírat. V době nemoci nemá dítě na poskytování stravování nárok.(dle zák.561/2004 §119).

Ceny obědů v době nemoci:
7 - 10 let 59,- Kč
11 - 14 let 61,- Kč

Neodhlášená strava propadá bez náhrady a navíc je nutno uhradit všechny režijní náklady (cena oběda + režijní náklady 33,- Kč).

Za stravování v době ředitelského volna je nutné účtovat žákům plnou cenu oběda.

Odhlašování a přihlašování žáků se přijímá den předem do 13,00 hodin telefonicky na čísle 541 237 285 ( možnost použití záznamníku) nebo osobně zapsáním do sešitu odhlášek a přihlášek.Při odhlášení je nutné uvést jméno dítěte , třídu a termín pro odhlášení a přihlášení.

Prodloužení nemoci je zároveň nutno nahlásit a prodloužit odhlášku.Vyučující není povinen zjišťovat,zda se nemocné dítě stravuje a odhlašovat je u vedoucí ŠJ.

Pokud dítě ukončí stravování ve ŠJ je nutné vyplnit odhlášku ze stravování.


Provozní řád školní jídelny

Školní jídelna je součástí Základní a mateřské školy, Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace.

Provozní řád školní jídelny vydává ředitel školy.

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance školy a cizí strávníky.

Skládá ze dvou místností:

-velká jídelna určena pro výdej stravy žáků ZŠ.

-malá jídelna určena pro výdej stravy cizím strávníkům.

Jídelna určená pro cizí strávníky je oddělená od hlavní jídelny a tím nedochází k narušování volného průběhu výdeje stravy žákům ZŠ.

Pro cizí strávníky se obědy vydávají od 11.15 do 11.30 hod.

Organizace výdeje stravy žákům je zabezpečena vhodnou úpravou rozvrhů nástupu jednotlivých tříd na oběd od 11.40 do 13.00 hod.

Pedagogický dozor v jídelně zajišťuje vedení školy. ( viz. rozpis )

Jídelní lístek na týden dopředu mají strávníci k dispozici v jídelně. Sestavuje ho kolektiv ŠJ

Obědy se vydávají u výdejního okna z kuchyně.

Použité nádobí se odkládá u pultu odděleném od výdeje.

Za čistotu jídelny po skončení výdeje odpovídá pracovnice úklidu při ZŠ.

Polední přestávka vedoucí stravování je od 12.30 do 13.00 hod. V této době není přítomna v kanceláři.

Veškeré připomínky a stížnosti na stravování mohou strávníci projednat s vedoucí školní jídelny nebo přímo s ředitelem školy.


Kontakty

Telefonický kontakt do kanceláře školy na přihlašování a odhlašování stravy 541 237 285.

Podrobný provozní řád je vyvěšen ve školní jídelně.

Případné dotazy zodpovíme na uvedeném čísle.

V Brně dne 15. 8. 2018

Mgr. Petr Kotyza

ředitel školy